درباره ما

 

درباره ما
این گروه بصورتی چند وجهی  ضمن روی آوری به اقدامات هدفمند به دنبال نهادینه نمودن افزایش سطح مشارکت پذیری و همچنین افزایش سطح مسئولیت اجتماعی ونیز بهبود وضعیت سرمایه های اجتماعی با انجام طرح های زودبازده اقتصادی در حوزه حفظ،احیائ وگسترش فضای سبز است.

 • هدف ما
  هدفمند نمودن اقدامات مشارکت جویانه ضمن هم افزایی وتوان افزائی اقدامات سازمان یافته گروهی در رابطه با مسئولیت اجتماعی وسرمایه اجتماعی حرکتهای مردمی در حوزه فضای سبز است.
  رسالت ما 
  ما مي خواهيم ضمن هم افزایی نقش برجسته ای ازمشاركت و همياري مشارکت جویانه عمومی را به تصویر کشیده و با بهره گيري از همه توان و ظرفيتهاي موجود اقدامات گروهی هدفمندی رادر دستيابي به اهداف خود در زمینه احیاء و توسعه فضای سبزتسهیل وتقویت نمائیم.

  نظام مدیریتی ما

  نظام همکاری فکری وهمیاری عملی است تا برمبناء نظامی سازمان یافته ، کلیه کارکنان ومدیران بتوانند دراداره شرکت  نقش داشته وسهم خود را در افزایش سطح بهره وری شرکت ایفا نمایند.

  در این نظام، کلیه کارکنان ومدیران وسهامداران ، درباره روش های حل مسئله و ارتقاء بهره وری شرکت، فعالانه اندیشه کرده و حاصل آنرا در قالب طرح ها و پیشنهادها  ارائه می نمایند.