اهمیت جشنواره ها

براین مبناء گاهی جشنواره ها محل کسب و درآمد ومنافع اقتصادی یک محله،شهر وحتی کشور می گردد.

درجشنواره ها بحث بازار اقتصادی  و سرمایه گذاری وسرمایه پذیری در موضوع رویداد مورد نظر از اهمیت بسزائی برخوردار است.
لذا جشنواره های مختلف موضوعی در حال برگزاری است، که بخودی خود گاهی بسیاری از ایده های خوب از دل همین جشنواره ها بیرون می آید.

ما براین باوریم جشنواره ها با هر شرایطی که برگزار  شوند، به تقویت موضوع کار خود اگر درست برنامه ریزی شده واجرا شوند کمک می کنند.

لذا در هر جشنواره ای برگزار کننده باید هدف خود را مشخص کند و بعد  آثار را آسیب شناسی و مورد بررسی قرار دهند وهر نوبت برگزاری جشنواره مکمل دوره قبل برگزاری خود شده و در ارتقاء آگاهی بازدید کننده نقش وسهم داشته باشد.
نکته مهم در برگزاری کلیه جشنواره ها دوری از سیاست زدگی و کلیشه پردازی واقدامات تکراری ومشابه سازی فعالیتها واقدامات است تا هر جشنواره را متفاوت از دیگری نشان داده ومختصات جشنواره را تعریف وتعیین نماید.
جشنواره ها نباید در ضمن تک وجهی بوده و برخورد شعاری با آنها شود وباید یک جشنواره دارای فضای مستقل ومختص به خود پیدا کرده وکارکرد ویژه ای برمبناء اتخاذ راهبردها ورهیافت های مورد انتظار ایجاد نمایند.