ترویج وحمایت گری

همیاری با مدارس طبیعت و مراکز آموزشی و فرهنگسراها در زمینه ترویج همگانی توسعه فضای سبز وباغبانی خانگی وکشاورزی شهری در محل کار ومنزل