طرح وبرنامه ریزی

تهیه طرحهای توجیهی وانجام برآوردها وتهیه نقشه وطرح وبرنامه عملیاتی واجرایی پروژه های کشاورزی وفضای سبز