مطالعات راهبردی

تهیه وتدوین برنامه های راهبردی و سند تحول در بهبود سطح عملکرد وافزایش سطح بهره وری فعالیتهای کشاورزی وفضای سبز