مطالعات کاربردی

انجام امکانسجی،نیازسنجی،ظرفیت سنجی  وتجزیه وتحلیل آماری در حوزه کشاورزی و فضای سبز