حفظ و توسعه

طراحی واجراء طرح های:

1. بهبود شرایط کاشت وداشت ونگهداری فضای سبز

2. بهبود حفاظت از فضای سبز

3. بومی سازی وافزایش سطح سازگاری فضای سبز

4.فرمهای گیاهی نوآورانه وایده یابی بهبود فضای سبز

5.کشاورزی شهری

6.کشاورزی دریایی

7.کشاورزی ساحلی