مدیریت کیفی واستانداردسازی

دربحث مدیریت کیفیت واستاندارد سازی این گروه به دنبال اقدامات ذیل است:

  1. بهبود شرایط 
  2.  مدیریت دانش
  3. بومی سازی وافزایش سطح سازگاری 
  4. برقراری وحدت رویه اقدامات
  5. افزایش سطح بهره وری
  6. برقراری استاندارد
  7. اخذ گواهی های لازم