خدمات گروه جوانه افرندپرهام

این گروه در زمینه های تخصصی ذیل تولیدات و خدمات خود را ارائه مینماید :

طرح وتوسعه فضای سبز

حفظ وگسترش فضای سبز 

منظرسازی ومحیط آرایی