طرح وتوسعه فضای سبز

 

دربحث طرح وتوسعه :فعالیتهاوعملکردهای گروه درقابلیت وزمینه های مختلفی دسته بندی می گرددوبه جهت آشنایی هرچه بیشترعلاقمندان بخشهای مختلفی  قابل تعریف  وارائه به قرار ذیل است:

مهندسی فضای سبز

منظرسازی
محیط آرایی
ترویج وحمایت گری
فرهنگ سبز
اخلاق سبز