طرح وتوسعه رویدادها

 

دربحث طرح وتوسعه :فعالیتهاوعملکردهای گروه درقابلیت وزمینه های مختلفی دسته بندی می گرددوبه جهت آشنایی هرچه بیشترعلاقمندان بخشهای مختلفی  قابل تعریف  وارائه به قرار ذیل است:

  • شناسایی فرصتها
  • بررسی توجیه اقتصادی
  • روشهای بازارسازی وبازاریابی و ورود به موضوع